بررسی نقش مکانیزم های معرفت پذیری در بهبود قابلیت …

بررسی نقش مکانیزم های معرفت پذیری در بهبود قابلیت …
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مکانیزم‌های معرفت پذیری در قابلیت رشد حرفه ای معلمان در سال تحصیلی 93-1392 اجراء شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهرستان اردبیل (ناحیه 1 و 2) می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 250 معلم به روش تصادفی ساده انتخاب مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه استاندارد مکانیزم های یادگیری سازمانی و پرسشنامه قابلیت رشد حرفه­ای که پایایی آنها به ترتیب 79/0 و 71/0 می باشد استفاده شده است. داده­های گردآوری شده با استفاده از روش­های آماری T تک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد وضعیت مکانیزم‌های معرفت پذیری، در مدارس دوره اول متوسطه شهرستان اردبیل با میانگین متوسط به بالا است. همبستگی حاصل از فرضیه­های تحقیق نیز نشان داد بین ابعاد مکانیزم‌های معرفت پذیری با قابلیت رشد حرفه ای معلمان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.  نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از میان ابعاد مکانیزم­های معرفت پذیری، تعیین نیازهای رشد و یادگیری، بکارگیری یادگیری در محیط کار و محیط یادگیری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر قابلیت رشد حرفه ای معلمان داشته است. در نتیجه، با فراهم سازی زیرساخت­ مکانیزم­های معرفت­پذیری در مدارس می­توان شاهد بهبود روزافزون قابلیت رشد حرفه­ای در معلمان گردید.

بررسی نقش مکانیزم های معرفت پذیری در بهبود قابلیت …

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مکانیزم‌های معرفت پذیری در قابلیت رشد حرفه ای معلمان در سال تحصیلی 93-1392 اجراء شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهرستان اردبیل (ناحیه 1 و 2) می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 250 معلم به روش تصادفی ساده انتخاب مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه استاندارد مکانیزم های یادگیری سازمانی و پرسشنامه قابلیت رشد حرفه­ای که پایایی آنها به ترتیب 79/0 و 71/0 می باشد استفاده شده است. داده­های گردآوری شده با استفاده از روش­های آماری T تک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد وضعیت مکانیزم‌های معرفت پذیری، در مدارس دوره اول متوسطه شهرستان اردبیل با میانگین متوسط به بالا است. همبستگی حاصل از فرضیه­های تحقیق نیز نشان داد بین ابعاد مکانیزم‌های معرفت پذیری با قابلیت رشد حرفه ای معلمان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.  نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از میان ابعاد مکانیزم­های معرفت پذیری، تعیین نیازهای رشد و یادگیری، بکارگیری یادگیری در محیط کار و محیط یادگیری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر قابلیت رشد حرفه ای معلمان داشته است. در نتیجه، با فراهم سازی زیرساخت­ مکانیزم­های معرفت­پذیری در مدارس می­توان شاهد بهبود روزافزون قابلیت رشد حرفه­ای در معلمان گردید.
بررسی نقش مکانیزم های معرفت پذیری در بهبود قابلیت …

خرید بک لینک

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author