تصاویر/ آیین تکریم و معارفه مسئولان قدیم و جدید «بسیج فرهنگیان» و «بسیج اساتید»

تصاویر/ آیین تکریم و معارفه مسئولان قدیم و جدید «بسیج فرهنگیان» و «بسیج اساتید»
دفاع مقدس

تصاویر/ آیین تکریم و معارفه مسئولان قدیم و جدید «بسیج فرهنگیان» و «بسیج اساتید»

دفاع مقدس
تصاویر/ آیین تکریم و معارفه مسئولان قدیم و جدید «بسیج فرهنگیان» و «بسیج اساتید»

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author