حقوق خردادماه ۹۵

حقوق خردادماه ۹۵
خبر۲۴:پرداخت حقوق(  خرداد ماه ۹۵ ) شاغلین آموزش و پرورش بدون معوقه از طرف اغلب استان ها برای واریز به بانک ها ارسال شده است و تا ساعاتی دیگر به حساب شاغلین واریز خواهد شد.استان هایی که دیسک بانک حقوق را ارسال نکرده اند نهایتا تا پایان ساعات کاری فردا پنج شنبه ۹۵/۰۳/۰۳ آن را […]

حقوق خردادماه ۹۵

خبر۲۴:پرداخت حقوق(  خرداد ماه ۹۵ ) شاغلین آموزش و پرورش بدون معوقه از طرف اغلب استان ها برای واریز به بانک ها ارسال شده است و تا ساعاتی دیگر به حساب شاغلین واریز خواهد شد.استان هایی که دیسک بانک حقوق را ارسال نکرده اند نهایتا تا پایان ساعات کاری فردا پنج شنبه ۹۵/۰۳/۰۳ آن را […]
حقوق خردادماه ۹۵

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author