شبانه روزی بودن

شبانه روزی بودن

اطلاعیه معاونت دانشجویی پیرامون اصل شبانه روزی بودن تحصیل دانشجومعلمان

معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان طی اطلاعیه ای  اعلام کرد: با عنایت به مفاد ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مبنی بر پذیرش دانشجو به شیوه مورد توافق وزارت های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری که به صورت شبانه روزی تعیین شده و با توجه به شرایط و ضوابط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال های مختلف  که  تحصیل دانشجویان پذیرفته شده به صورت شبانه روزی و اصل بر سکونت دانشجو معلمان در سراهای دانشجویی است و موارد استثناء باید منحصر به موارد خاص باشد.

شایان ذکر است بر اساس آیین نامه نحوه ی واگذاری و اداره خوابگاه دانشجویی (مصوب ۸۳/۱۱/۱۱ وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی و مفاد منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و با استناد به اهداف، راهبرد ها و اهداف عملیاتی در برنامه ی راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز ۱۴۰۴، شیوه نامه سکونت دانشجومعلمان  دانشگاه فرهنگیان با یک مقدمه و ۵ فصل و ۲۴ ماده و ۲۳ تبصره درصد و پنجاه و دومین جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ به تصویب رسیده است و با توجه به ممهور شدن دبیر خانه هیات رئیسه و تایید و ابلاغ سرپرست دانشگاه و معاونت دانشجویی، لازم الاجرا است.

شبانه روزی بودن

اطلاعیه معاونت دانشجویی پیرامون اصل شبانه روزی بودن تحصیل دانشجومعلمان

معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان طی اطلاعیه ای  اعلام کرد: با عنایت به مفاد ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مبنی بر پذیرش دانشجو به شیوه مورد توافق وزارت های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری که به صورت شبانه روزی تعیین شده و با توجه به شرایط و ضوابط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال های مختلف  که  تحصیل دانشجویان پذیرفته شده به صورت شبانه روزی و اصل بر سکونت دانشجو معلمان در سراهای دانشجویی است و موارد استثناء باید منحصر به موارد خاص باشد.

شایان ذکر است بر اساس آیین نامه نحوه ی واگذاری و اداره خوابگاه دانشجویی (مصوب ۸۳/۱۱/۱۱ وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی و مفاد منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و با استناد به اهداف، راهبرد ها و اهداف عملیاتی در برنامه ی راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز ۱۴۰۴، شیوه نامه سکونت دانشجومعلمان  دانشگاه فرهنگیان با یک مقدمه و ۵ فصل و ۲۴ ماده و ۲۳ تبصره درصد و پنجاه و دومین جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ به تصویب رسیده است و با توجه به ممهور شدن دبیر خانه هیات رئیسه و تایید و ابلاغ سرپرست دانشگاه و معاونت دانشجویی، لازم الاجرا است.

شبانه روزی بودن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author