ضمن خدمت اردوهایدانش آموزی برای همه فرهنگیان

ضمن خدمت اردوهایدانش آموزی برای همه فرهنگیان
❌برگزاری دوره ضمن خدمت الکترونیکی اردوهای دانش آموزی برای تمام فرهنگیان❌ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری دوره ضمن خدمت الکترونیکی اردوهای دانش آموزی برای تمام فرهنگیان خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور ین الملل معاونت پرورشی و فرهنگ وزارت آموزش و پرورش علیرضا کاظمی با توجه به ضرورت […]

ضمن خدمت اردوهایدانش آموزی برای همه فرهنگیان

❌برگزاری دوره ضمن خدمت الکترونیکی اردوهای دانش آموزی برای تمام فرهنگیان❌ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری دوره ضمن خدمت الکترونیکی اردوهای دانش آموزی برای تمام فرهنگیان خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور ین الملل معاونت پرورشی و فرهنگ وزارت آموزش و پرورش علیرضا کاظمی با توجه به ضرورت […]
ضمن خدمت اردوهایدانش آموزی برای همه فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author