مدیران مدارس با کودکانی که تحت سرپرستی مادران هستند همکاری نمی کنند

مدیران مدارس با کودکانی که تحت سرپرستی مادران هستند همکاری نمی کنند

مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری خوزستان گفت: همکاری نکردن آموزش و پرورش استان برای پذیرش کودکانی که تحت سرپرستی مادران هستند، باعث عقب ماندگی یکی دوساله از تحصیل این کودکان شده است.

مدیران مدارس با کودکانی که تحت سرپرستی مادران هستند همکاری نمی کنند

(image)

مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری خوزستان گفت: همکاری نکردن آموزش و پرورش استان برای پذیرش کودکانی که تحت سرپرستی مادران هستند، باعث عقب ماندگی یکی دوساله از تحصیل این کودکان شده است.

مدیران مدارس با کودکانی که تحت سرپرستی مادران هستند همکاری نمی کنند

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author