بررسی رابطه بین حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در دانش‌آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در  دانش­آموزان انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرستان نقده در سال تحصیلی 95-1396 تشکیل ­دادند که تعداد 290 دانش­آموز با روش تصادفی خوشه­ای چندمرحله‌ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده­ها از مقیاس اضطراب امتحان، پرسشنامه فراشناخت و پرسشنامه­ی حساسیت اضطرابی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در SPSS21 انجام شد. یافته­ها نشان داد که بین باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی با اضطراب امتحان رابطه معنادار وجود دارد (001/0p<). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 21 درصد از واریانس اضطراب امتحان براساس متغیرهای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی قابل پیش‌بینی است. بنابراین می­توان نتیجه­گیری کرد که با افزایش باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی بر میزان اضطراب امتحان افزوده می­شود. به عبارت دیگر باورهای فراشناخت و حساسیت اضطرابی از متغیرهای مهم در اضطراب امتحان دانش­آموزان است.

label, ,

About the author