شرایط ثبت نام مدرسه شبانه روزی

از سوی وزارت آموزش و پرورش شرایط ثبت نام در مدارس شبانه روزی کشور اعلام شد. بر اساس این گزارش سکونت در روستا یا نقاط عشایری و دسترسی نداشتن دانش آموزان به مدارس روزانه عادی از شرایط پذیرش و تحصیل دانش آموزان در مدارس شبانه روزی است. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، دارا بودن شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی مدارس و داشتن سلامت جسمی بنا به گواهی پزشک معتمد آموزش و پرورش، از دیگر شرایط جذب دانش آموزان در این مدارس است. نام نویسی دانش آموزان معلول جسمی در این مدارس مشروط بر اینکه معلولیت آنان مانع از انجام امور تحصیلی و شخصی نباشد بدون مانع است. همچنین ارایه گواهی حسن اخلاق از محل تحصیل قبلی و موافقت کتبی ولی دانش آموزان مبنی بر مشارکت فرزند در کارهای مدرسه از شرایط پذیرش در آموزشگاهها محسوب می شود. چنانچه تعداد داوطلبان ادامه تحصیل در مدارس شبانه روزی بیش از حد ظرفیت تعیین شده باشد انتخاب افراد با توجه به اولویت هایی از قبیل بعد مسافت، سختی راه و میزان دسترسی و استعداد تحصیلی به تشخیص شورای مدرسه و با تایید منطقه آموزش و پرورش انجام می پذیرد. همچنین چنانچه دانش آموزی مردود شود، می تواند یکسال دیگر در این مدارس تحصیل کند و در صورتی که مردودی دانش آموز بیش از یکسال در طول دوره باشد، ادامه تحصیل او در مدرسه شبانه روزی مجاز نیست. برنامه هفتگی مدارس شبانه روزی به صورت پنج روز در هفته است و مدرسه در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است. هزینه های مربوط به تاسیس و اداره مدارس شبانه روزی از محل اعتبارات مصوب ادارات کل سازمان آموزش و پرورش استانها و کمک مردمی تامین می شود.

شرایط ثبت نام مدرسه شبانه روزی
شرایط ثبت نام مدرسه شبانه روزی
label,

About the author